Điều khoản sử dụng

1. CHẤP THUẬN THỎA THUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận điện tử: Thỏa Thuận này là một hợp đồng điện tử nhằm thiết lập các điều khoản pháp lý ràng buộc đối với việc sử dụng Ứng Dụng của bạn và chế độ thành viên của bạn khi sử dụng Dịch Vụ. Vì các Dịch Vụ được cung cấp trên phiên bản điện tử, bạn phải đồng ý với các thông tin điện tử quan trọng được cung cấp bởi Mạng xã hội Vngreen.vn nếu bạn muốn sử dụng các Dịch Vụ. Bạn đồng ý với những gì được quy định trong Thỏa Thuận này, các thông báo, thông tin được tiết lộ, thông tin, các chính sách và những tài liệu khác dưới hình thức điện tử (gọi chung là các "Hồ Sơ Điện Tử”), hơn là được thể hiện trên giấy. Việc đồng ý nhận các Hồ Sơ Điện Tử của bạn áp dụng cho tất cả các thông báo, thông tin được tiết lộ, văn bản, các hồ sơ hoặc các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà Mạng xã hội Lamnghiep.vn có thể cung cấp theo yêu cầu của bạn.

2. NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Bạn phải ít nhất từ đủ 16 tuổi để có thể sử dụng Ứng Dụng hay đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn ít nhất đủ 16 tuổi. Việc sử dụng Dịch Vụ của thành viên sẽ được xem là vô hiệu khi vi phạm các điều cấm. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để ký kết Thỏa Thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này.

3. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ

a. Thành Viên. Bạn có thể trở thành một thành viên của Dịch Vụ mà không mất phí (“Thành Viên”). Với tư cách là một Thành Viên, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các chức năng và dịch vụ có sẵn trong Dịch Vụ.

b. Yêu cầu về thông tin đăng nhập và hình ảnh đại diện. Với mục đích xây dựng một trang mạng xã hội công khai và minh bạch, Thành Viên đồng ý và chấp thuận các điều kiện khi đăng ký Thành Viên như sau:

Đối với thông tin đăng ký Thành Viên: Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi đăng ký tài khoản trên Lamnghiep.vn, bạn phải mô tả chính xác về bản thân thông qua việc cung cấp cho chúng tôi thông tin xác minh cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại (nếu có) và địa chỉ thư điện tử. Bên cạnh đó, bạn KHÔNG được phép sử dụng tên đăng nhập là các tên thương mại và/hoặc tên cá nhân khác và/hoặc tên tổ chức khác, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng.

Đối với thông tin email: Vui lòng nhập chính xác email bạn đang sử dụng, vì vấn đề bảo mật sau khi bạn đăng ký, mạng xã hội Lamnghiep.vn sẽ gửi một email xác nhận tài khoản thành viên có chứa link xác minh, bạn chỉ cần click vào link xác minh, tài khoản của bạn sẽ chính thức hoạt động.

Đối với hình đại diện của Thành Viên: Bạn không được phép:

(i)  Sử dụng hình ảnh phản cảm;

(ii) Hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

(iii) Chứa thông tin liên hệ cá nhân/tổ chức;

(iv) Chứa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định pháp luật, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng.

c. Sử dụng độc quyền. Tài khoản của bạn là tài khoản được sử dụng độc quyền bởi bạn. Bạn không được phép ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của bạn và bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Bạn thừa nhận rằng Mạng xã hội Lamnghiep.vn không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn do tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc chiếm dụng tên đăng nhập và mật khẩu.

d. Bảo mật tài khoản. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình trong suốt quá trình đăng ký và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý:

(i) Ngay lập tức thông báo với Mạng xã hội Lamnghiep.vn về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ sự vi phạm nào về bảo mật; và

(ii) Bảo đảm rằng bạn đăng xuất tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Mạng xã hội Lamnghiep.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ điều khoản này. Bạn phải hết sức thận trọng khi truy cập vào tài khoản của mình bằng điện thoại dùng chung để những người khác không thể xem hoặc lưu lại mật khẩu hay các thông tin cá nhân khác của bạn.

e. Khai báo thông tin. Bạn phải tự chịu trách nhiệm và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến:

(i) Thông tin và nội dung bạn cung cấp trên Dịch Vụ;

(ii) Thông tin và nội dung mà bạn đăng tải, truyền tải, công bố hay làm cho chúng có sẵn để sử dụng (sau đây gọi chung là "Nội Dung”) thông qua việc sử dụng Dịch Vụ; và/hoặc

(iii) Các tương tác của bạn với các Thành Viên khác thông qua Dịch Vụ.

f. Đề phòng và chấp nhận rủi ro. Bạn phải chấp nhận tất cả các rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các rủi ro có liên quan đến:

(i) Bất kỳ các tương tác trực tuyến hoặc không trực tuyến nào với những người khác, và/hoặc (ii) Bất kỳ trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý nào với cơ quan có thẩm quyền khi đăng/chia sẻ/công khai/chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung nào trong Dịch vụ. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết khi gặp gỡ các cá nhân/hoặc công khai bất kỳ Nội Dung nào thông qua Dịch Vụ.

g. Không bảo đảm. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom không thể và không kiểm soát các Nội Dung trong Lamnghiep.vn và Nội Dung giữa bất kỳ Thành Viên nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng Mạng xã hội Lamnghiep.vn KHÔNG bảo đảm, dù là rõ ràng hay ám chỉ, về tính tương thích giữa bạn với các cá nhân mà bạn có thể giao tiếp hay gặp gỡ hay nói chuyện thông qua Dịch Vụ. Mạng xã hội Lamnghiep.vn KHÔNG chịu trách nhiệm và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ và tất cả các Nội Dung. Theo đó, Thành Viên sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến bất kỳ buổi gặp gỡ hoặc giao tiếp hoặc trò chuyện giữa các Thành Viên.

h. Bảo đảm hoạt động. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom sẽ cố gắng hết sức để Lamnghiep.vn luôn vận hành tốt nhất có thể, tuy nhiên Mạng xã hội Vngreen.vn không bảo đảm sẽ hoạt động hay vận hành suốt thời gian do việc bảo trì, nâng cấp và những khó khăn kỹ thuật tiềm tàng.

i. Báo cáo vi phạm. Bạn phải kịp thời báo cáo/thông báo cho chúng tôi thông qua email contact@lamnghiep.vn và/hoặc info@lamnghiep.vn bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa Thuận này của những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với các Thành Viên.

j. Xóa bỏ nội dung. Mạng xã hội Lamnghiep.vn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát thông tin hay tài liệu mà bạn đã cung cấp khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải tại những nơi công cộng của Ứng Dụng. Mạng xã hội Lamnghiep.vn sẽ có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, xóa bỏ những thông tin hay tài liệu mà, theo quyết định duy nhất của Mạng xã hội Lamnghiep.vn là vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào hoặc tinh thần của Thỏa Thuận này.

k. Đăng tải và các giới hạn đăng tải. Bạn KHÔNG được đăng tải lên Ứng Dụng, truyền tải cho những Thành Viên khác, trao đổi bất kỳ các Nội Dung (hoặc liên kết tương ứng), hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên Ứng Dụng hoặc thông qua Dịch Vụ, dẫn đến việc đăng tải, phát hành, phân phối, thảo luận và/hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

·       Chống đối nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây hại cho an ninh quốc gia, trật tự và an ninh xã hội; tuyên truyền kích động, khủng bố, kích động gây thù hận, gây xung đột giữa con người, chủng tộc, tôn giáo; 

·       Tuyên truyền, kích động bạo lực, xúc phạm dâm dục, đồi trụy, tội phạm, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm văn hóa truyền thống; 

·       Thảo luận, chia sẻ nội dung không liên quan tới Nội Dung của Dịch vụ, Nội Dung không tuân theo pháp luật Việt Nam và văn hóa truyền thống; 

·       Thảo luận các vấn đề chính trị bất hợp pháp/ bị cấm; 

·       Tiết lộ dưới mọi hình thức bí mật, quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế của Chính phủ và các Nội Dung bí mật khác; 

·       Quảng cáo, tuyên truyền, buôn bán hàng hóa và dịch vụ hoặc phổ biến truyền thông các tác phẩm, văn học, nghệ thuật và công khai những nội dung bị pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấm; 

·       Thực hiện các hoạt động thương mại trên Ứng Dụng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mạng xã hội Lamnghiep.vn; 

·       Quấy rối, lạm dụng bằng lời nói, làm phiền hoặc có bất kỳ hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp nào của người khác, thông tin bí mật của người khác, không gian riêng tư của người khác, cũng như chống lại chính sách của Lamnghiep.vn. Thành Viên có thể đăng hình ảnh cá nhân của anh ấy/cô ấy. Tuy nhiên, để sử dụng bất kỳ ảnh của một người nào khác, Thành viên phải được sự đồng ý bằng văn bản với chủ sở hữu hình ảnh đó. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh của người khác dẫn đến hành vi vi phạm đến danh dự của người đó, phẩm giá và uy tín và/hoặc sử dụng hình ảnh của người khác cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu đó;

·       Sử dụng Lamnghiep.vn để thu thập dữ liệu của các Thành Viên khác, sử dụng và/hoặc công khai thông tin và tài liệu cá nhân của Thành viên khác. Đăng ký Thành Viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục; 

·       Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…); 

·       Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Lamnghiep.vn mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Lamnghiep.vn; 

·       Lợi dụng Lamnghiep.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật; 

·       Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Ứng Dụng; 

·       Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet; 

·       Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội Dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau; 

·       Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại Nội Dung; 

·       Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo bất kỳ Nội Dung nào mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Thành Viên không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội Dung trên Ứng Dụng, cho dù là có hoặc KHÔNG vì mục đích lợi nhuận. Nội Dung được đề cập tại Ứng Dụng này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội Dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa; 

·       Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Vngreen.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

·       Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

·       Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet; 

·       Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Lamnghiep.vn;

·       Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp/cá nhân và/hoặc của Lamnghiep.vn.

4. QUY ĐỊNH CỦA Lamnghiep.vn VỀ CÁC NỘI DUNG CHIA SẺ, ĐĂNG TẢI, BÌNH LUẬN

Thành Viên KHÔNG được vi phạm một trong các hành vi sau (bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng tải, chia sẻ, bình luận):

·       Bất kỳ hoạt động bị cấm nào và/hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa Thuận này;

·       Nội dung không được viết bằng tiếng Việt có dấu và từ ngữ trong Nội Dung không tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;

·       Đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác nhưng không nêu rõ nguồn gốc của nội dung bài viết đó và/hoặc không đảm bảo tính pháp lý và/hoặc có Nội Dung không phù hợp với tiêu chí của Lamnghiep.vn;

·       Đưa Nội Dung sai chuyên mục; sai chủ đề. Ví dụ: Bài trả lời không liên quan Nội Dung đang được thảo luận, không mang tính chất thảo luận hoặc không trả lời các bài viết trước đó;

·       Đưa Nội Dung sai tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

·       Quảng cáo thương mại vì mục đích khác ngoài lợi ích của Lamnghiep.vn. Ví dụ: Các bài viết đưa thông tin liên lạc, mô tả dịch vụ sản phẩm nhằm mục đích thương mại hoặc dẫn link tới các trang mua bán trực tuyến;

·       Chia sẻ các Nội Dung hay bình luận mang nội dung rác. Ví dụ: Nội Dung chỉ có những từ mang tính chất cảm thán (khùng, điên, chán...) hoặc Nội Dung ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề; bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emotion icon); Nội Dung chỉ toàn chữ in hoa, in đậm toàn bài; nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu; Nội Dung trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận; Nội Dung mang tính chất nói chuyện phiếm, trao đổi cá nhân, xin cho tài liệu, mời khảo sát, không thảo luận về chủ đề chung; Nội Dung được gửi liên tiếp nhau của cùng một Thành Viên gửi cho cùng một chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn, trừ những Nội Dung mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn; Nội Dung có suy luận thiếu căn cứ, không chính xác;

·       Nội Dung không mang tính xây dựng, đi ngược mục tiêu và định hướng của Lamnghiep.vn;

·       Chia sẻ, đăng tải các tài liệu và các thông tin khác không được cho phép, những thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cộng đồng;

·       Chia sẻ, đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phản ánh thì người đưa bài phải cung cấp các thông tin cần thiết (hoặc bằng chứng) trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được phản hồi;

·       Chia sẻ, đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm hoặc không nhằm mục đích thương mại;

·       Phát tán virus, trojan, adware, spyware... hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;

·       Có hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của Lamnghiep.vn; xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống Lamnghiep.vn dưới bất kỳ mục đích nào;

·       Nội Dung, hình ảnh gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa bịp trên Lamnghiep.vn.

5. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM

Nếu các thành viên lạm dụng việc sử dụng Dịch vụ hoặc có hành vi được xem là không đúng với Thỏa Thuận hoặc bất hợp pháp, Lamnghiep.vn sẽ có quyền điều tra và xử lý vi phạm theo các mức sau đây mà không cần thông báo trước:

-       Mức 1: Cảnh cáo;

-       Mức 2: Tước quyền đăng bài viết 15 ngày;

-       Mức 3: Tước quyền đăng bài viết 30 ngày;

-       Mức 4: Tước quyền đăng bài viết 60 ngày;

-       Mức 5: Không được sử dụng mạng xã hội Lamnghiep.vn.

6. THÔNG TIN THÀNH VIÊN

a. Chính sách bảo mật. Để tìm hiểu các thông tin về việc thu thập, về việc sử dụng các thông tin và tài liệu do bạn cung cấp, vui lòng nhấp vào Chính Sách Bảo Mật của Mạng xã hội Lamnghiep.vn. Bằng cách truy cập vào Ứng Dụng hay trở thành một Thành Viên, bạn chấp nhận Thỏa Thuận này, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được quy định hoặc dẫn chiếu theo đó.

b. Bảo vệ thông tin cá nhân. Lamnghiep.vn sẽ không tiết lộ những thông tin mật và thông tin cá nhân của bạn như: email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (nếu có). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không hoặc không nên thể hiện các thông tin cá nhân và thông tin mật như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, email và số điện thoại cho công chúng hoặc người khác. Nếu bạn chọn tiết lộ các thông tin này, bạn phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro.

c. Không cung cấp thông tin liên lạc. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ địa chỉ email nào, địa chỉ trang web cá nhân hoặc trang tiểu sử mà bạn có trên trang web của bên thứ ba hay các thông tin liên lạc khác trong hồ sơ của bạn khi sử dụng Dịch Vụ hoặc dưới bất kỳ các hình thức liên lạc nào mà bạn có thể có được với những Thành Viên khác.

d. Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Lamnghiep.vn có thể tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp theo yêu cầu của pháp luật, theo yêu cầu của bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi, theo quyết định của riêng mình, tin rằng việc tiết lộ là hợp lý nhằm:

(i) Tuân theo luật pháp, các yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ việc thi hành pháp luật, hay bất kỳ tiến trình pháp lý nào (cho dù việc tiết lộ này là theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hay không);

(ii) Bảo vệ hoặc đảm bảo các quyền và tài sản của Lamnghiep.vn, Mạng xã hội Lamnghiep.vn, hoặc của một bên thứ ba; hoặc

(iii) Bảo vệ sức khỏe hay sự an toàn của một người nào đó, như khi có sự xâm hại hay bạo lực chống lại bất kỳ một người nào (bao gồm cả Thành Viên) bị đe dọa.

e. Tiết lộ để bảo vệ các nạn nhân bị lạm dung. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này hoặc của Chính Sách Bảo Mật, Vngreen.vn bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trên Dịch Vụ, theo nhận thức chủ quan của mình, Vngreen.vn nghi ngờ hay có lý do nghi ngờ, rằng thông tin liên quan đến một bên mà có thể là nạn nhân của sự lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Lạm dụng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ngược đãi người già, ngược đãi trẻ em, lăng mạ vợ chồng, không quan tâm, hay sự bạo hành gia đình. Thông tin có thể được tiết lộ cho người có thẩm quyền, mà Lamnghiep.vn theo quyết định của riêng mình, thấy rằng thích hợp để tiếp nhận các thông tin tiết lộ đó. Người có thẩm quyền thích hợp có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các cơ quan thi hành luật, ủy ban bảo vệ trẻ em, hoặc các cơ quan tòa án. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng Lamnghiep.vn được phép thực hiện việc tiết lộ này.

f. Dùng thông tin ẩn danh cho mục đích khảo sát. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý cho phép Lamnghiep.vn sử dụng một cách ẩn danh thông tin từ bạn và các trải nghiệm của bạn thông qua Dịch Vụ để tiếp tục công việc khảo sát của Lamnghiep.vn liên quan đến các mối quan hệ thành công và để cải tiến Dịch Vụ. Nghiên cứu này, được thực hiện bởi các nhà tâm lý học và các nhà khoa học nghiên cứu về hành vi, có thể được công bố rộng rãi trên các báo ở các trường học. Tuy nhiên, tất cả các câu trả lời của bạn đều sẽ được dấu tên và chúng tôi sẽ không công bố rộng rãi các nghiên cứu chứa các thông tin xác định nhân thân của bạn.

7. QUYỀN SỞ HỮU

a. Quyền sở hữu thông tin độc quyền. Bạn xác nhận và đồng ý rằng, với tư cách là chủ sở hữu của Ứng Dụng, Mạng xã hội Lamnghiep.vn là chủ sở hữu thông tin độc quyền có giá trị cao, bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ và hình ảnh tương thích được cấp bằng sáng chế (gọi chung là "Thông Tin Bảo Mật"). Mạng xã hội Lamnghiep.vn sở hữu và giữ lại tất cả các quyền sở hữu độc quyền trong Dịch Vụ và Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả Thông Tin Bảo Mật.

b. Không sử dụng thông tin bảo mật. Bạn sẽ không đăng tải, sao chép, sửa đổi, truyền tải, tiết lộ, hiển thị ở chế độ công khai, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh từ, phân phối, sử dụng thương mại hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào:

(i) Thông Tin Bảo Mật; hoặc

(ii) Tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu khác hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập được qua Dịch Vụ mà không có sự đồng ý trước đó bằng văn bản của chủ sở hữu.

c.Thông tin của các Thành Viên khác. Các Thành Viên khác có thể đăng thông tin có bản quyền, bản quyền này được pháp luật bảo vệ cho dù thông tin đó có được xác định là có bản quyền hay không. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ KHÔNG sao chép, chỉnh sửa, công khai, truyền tải, phân phối, thực hiện, hiển thị, sử dụng thương mại hoặc bán bất kỳ thông tin sở hữu trí tuệ nào của Lamnghiep.vn hoặc của bên thứ ba nào, có sẵn trên Dịch vụ hoặc Ứng Dụng.

d. Giấy phép cho Nội dung đã Đăng hoặc Truy cập. Bằng cách đăng thông tin hoặc Nội Dung ở chế độ công khai Trên Ứng Dụng, hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập thông qua việc kết nối/chia sẻ Nội Dung của bạn trên tài khoản Lamnghiep.vn với bất kỳ trang mạng xã hội nào (ví dụ thông qua Facebook), bạn tự động cấp phép, và bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn có quyền cấp, cho Lamnghiep.vn giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, sử dụng, chia sẻ thông tin và Nội Dung đó và cung cấp cho công chúng thông tin hoặc Nội Dung đó, cho dù toàn bộ hoặc một phần và ở bất kỳ định dạng nào. Đôi khi, chúng tôi có thể tạo, thử nghiệm hoặc triển khai các tính năng hoặc chương trình mới trên Ứng Dụng mà bạn có thể tự nguyện chọn tham gia hoặc có thể là một phần của nhóm thử nghiệm có quyền truy cập đặc biệt, phù hợp với các điều khoản và điều kiện bổ sung của các tính năng hoặc chương trình. Bằng cách tham gia vào các tính năng hoặc chương trình như vậy, bạn cấp cho chúng tôi các quyền được nêu trong tiểu mục này liên quan đến các điều khoản và điều kiện bổ sung (nếu có) của các tính năng hoặc chương trình đó.

8. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

a. Bằng cách gửi Nội Dung tới Lamnghiep.vn, bạn đảm bảo rằng bạn là tác giả độc quyền và là chủ sở hữu hợp pháp của Nội Dung đó.

b. Bạn không được đăng tải, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép và đăng lên Dịch Vụ theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi theo địa chỉ email info@lamnghiep.vn với các thông tin sau:

(i) Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;

(ii) Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(iii) Mô tả nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm nằm trên Ứng Dụng;

(iv) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

(v) Một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

(vi) Tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

c. Lamnghiep.vn bảo lưu quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho Lamnghiep.vn gói hoàn chỉnh về quyền sở hữu đã được chứng minh như đã liệt kê trong phần b bên trên (theo từng trường hợp) và/hoặc cung cấp cho Lamnghiep.vn quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xác minh về Nội Dung được bạn đăng hoặc tải lên Ứng Dụng của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ hoặc bất kỳ luật nào khác.